Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu i Sprzedaży

w MEDISON-WOJCIECH MAJ

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługi świadczone w sklepie prowadzonym przez firmę MEDISON – Wojciech Maj, z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 18, 25-561 Kielce, zarejestrowaną w CIDG, NIP 634 002 08 61, REGON 271 940 859, zwaną dalej „MEDISON”,  obejmują w szczególności:

  • dostęp do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo i kursów dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu,
  • sprzedaż towarów i usług prezentowanych w sklepie, zarówno fizycznych jak i cyfrowych.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zakupu towaru, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Przed skorzystaniem z Usługi lub zakupem towaru należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z oferty sklepu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

2.1. Serwis – serwis internetowy www.medison.info znajdujący się pod adresem internetowym https://medison.info oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością MEDISON-WOJCIECH MAJ, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną, sprzedaż towarów na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog). Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

2.2. Użytkownik/Klient – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty, dokonująca zakupu towarów oferowanych w Serwisie. Użytkownikami mogą być podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych m.in. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itp. Konsumenci – wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie MEDISON-WOJCIECH MAJ.

2.3. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo, lub kursy i szkolenia online), usługa oferowana na innych zasadach zgodnie z jej charakterem, a objęta ofertą sklepu, świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3.1. Dostęp do Usługi świadczonej online, jest możliwy co do zasady tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP. W odniesieniu do niektórych materiałów prezentowanych w Serwisie www.medison.info, może umożliwić Dostęp dla Użytkowników identyfikowanych IP również innych niż polskie.

2.3.2. O uzyskaniu Dostępu do Usługi świadczonej online, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji alternatywnie poprzez: wiadomość tekstową SMS, pocztę elektroniczną, na adres e-mail lub kontakt Facebook podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.

2.3.3. Potwierdzenie Dostępu do Usługi płatnej następuje wraz z dokonaniem zakupu licencji na dany Produkt za pomocą poprawnie zrealizowanej płatności lub na zasadach opisanych w ofercie na dedykowanej podstronie Serwisu.

2.3.4. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.

2.3.5. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji podany jest w opisie każdego Produktu i dla każdego produktu może być inny.

2.3.6. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

2.3.7. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta są konieczne by móc skorzystać z Serwisu.

2.4. Produkt – rzecz fizyczna lub produkt cyfrowy, a także przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

2.5. Serwis Facebook, Facebook- Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

3.2 Płatność za zakup usługi lub towaru może być dokonywana za pomocą jednej z dostępnych w Serwisie form płatności, a w szczególności może być realizowana przelewem bankowym, za zaliczeniem pocztowym, Blikiem, przelewem natychmiastowym, kartą, za pomocą usługi Google Pay, usugi PayPal lub w innej formie, wyraźnie wskazanej w niniejszym Regulaminie. Dostępne formy płatności w przypadku płatności kartą: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3.3. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo), a także koszt zakupu oferowanego w Serwisie towaru fizycznego, określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3.3.1. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i MEDISON-WOJCIECH MAJ w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.3.2. MEDISON-WOJCIECH MAJ, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

3.4. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

3.5. W ramach Usługi dostępne są Produkty takie jak m.in.:

3.5.1. Produkt “Pojedynczy materiał wideo” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

3.5.2. Produkt “Pakiet” (lub “Kolekcja”) – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Pakiet”. W czasie dostępności Produktu “Pakiet” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu “Pakiet” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Pakietu” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu “Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.

3.5.3. Produkt “Catch–up” – dostęp do jednorazowego lub wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) jednego materiału wideo. Produkt może być oznaczony jako dostępny bezpłatnie do określonego terminu lub w określonej cenie obowiązującej przez wskazany w Serwisie okres. Po upływie podanego w Serwisie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego Produktu lub zmiana zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego na odpłatny Dostęp do Usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie naruszy przyznanych Użytkownikowi do określonego terminu uprawnień.

3.5.4. Produkt fizyczny – pojedynczy towar lub zestaw towarów, objętych wspólną ceną, wyraźnie określoną w momencie zakupu.

3.6. Dostępne w ramach opisanych wyżej Produktów materiały wideo zawierać będą materiały szkoleniowe MEDISON-WOJCIECH MAJ.

3.7. MEDISON-WOJCIECH MAJ ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

3.8. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

3.9. MEDISON-WOJCIECH MAJ zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.10. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2 niniejszego Regulaminu.

3.11. Formy i ceny dostawy towarów i usług.

3.11.1. Dostęp do usługi elektronicznej w formie streamingu wideo nie jest obarczony żadną dodatkową opłatą za dostawę.

3.11.2. Towary w postaci fizycznych produktów wysyłane są do kupującego za pomocą jednej z form wysyłki, wskazanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności pocztą, pocztą kurierską, po dokonaniu płatności lub za zaliczeniem pocztowym, przesyłką, skierowaną do paczkomatu lub w innej formie, od czasu do czasu określanej w niniejszym Regulaminie. Wysyłka realizowana jest po zaksięgowaniu należności za towar na odpowiednim koncie Medison Wojciech Maj z wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się za zaliczeniem pocztowym. Koszt wysyłki każdorazowo podawany jest w sklepie przy cenie nabywanego towaru po dokonaniu wyboru rodzaju wysyłki.

3.12. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie www.medison.info zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MEDISON-WOJCIECH MAJ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.12.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

3.12.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów oferowanych w Serwisie.

3.12.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

b) W przypadku sprzedaży towarów, Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: MEDISON-WOJCIECH MAJ , ul. Witosa 18, 25-561 Kielce lub drogą mailowa na adres biuro@medison.info o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, dostarczania treści cyfrowych www.medison.info . Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

3.12.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu MEDISON-WOJCIECH MAJ niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

3.12.5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MEDISON-WOJCIECH MAJ został poinformowany o odstąpieniu od umowy, a w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, od chwili ich skutecznego zwrotu firmie MEDISON. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3.12.6. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych, w tym oprogramowania komputerowego  – dostęp do Katalogu lub Produktów. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie www.medison.info zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MEDISON-WOJCIECH MAJ o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.

3.12.7.Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy zakupili produkt lub usługę w celu niezawodowym.

4. Zasady świadczenia Usługi online

4.1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi online możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows XP SP-3, MS Windows Millenium, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8 i 8.1, MS Windows 10, MS Windows 11, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszych wersji, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Microsoft Edge, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

4.2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane.

4.3. Z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2.3.1 Regulaminu Dostęp do Usługi możliwy jest tylko dla Użytkowników, korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co oznacza, iż adres IP Użytkownika identyfikowany jest jako polski adres IP.

4.4. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału wideo może to być lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.

4.5. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

4.6. MEDISON-WOJCIECH MAJ dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług online w Serwisie było realizowane zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu. Jednakże MEDISON-WOJCIECH MAJ nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem).

4.7. MEDISON-WOJCIECH MAJ informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

4.8. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

 4.9. Ze względu na niezależne od MEDISON-WOJCIECH MAJ właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyka z tym związanego, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4.10. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Medison Wojciech Maj, bądź inny podmiot, od którego MEDISON-WOJCIECH MAJ uzyskał odpowiednią licencję.

4.11. MEDISON-WOJCIECH MAJ informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

5. Reklamacje

5.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi,  czy wadliwego towaru.

5.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@medison.info.

5.3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez MEDISON-WOJCIECH MAJ na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez MEDISON-WOJCIECH MAJ zgłoszenia reklamacji.

5.4. MEDISON-WOJCIECH MAJ zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 14 dniw przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od i niezawinione przez Medison Wojciech Maj (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

6. Niezgodność towaru z umową

6.1. Niezależnie od praw przysługujących z tytułu gwarancji, konsumenci oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonały zakupu w celu niezawodowym, mogą dochodzić swoich praw zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego na zasadach rękojmi.

6.2. W przypadku sprzedaży produktów w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie Art. 558 §  1. Kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w tym również za wady ukryte. Wyłączenie to nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które dokonały zakupu rzeczy w celach niezawodowych.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z oferty w Serwisie, jest prawo polskie.

7.2. Spory pomiędzy MEDISON-WOJCIECH MAJ a konsumentem dotyczące sprzedaży towarów i usług, w tym udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

7.3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.4. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest MEDISON-WOJCIECH MAJ, ul. Witosa 18, 25-561 Kielce. Przetwarzanie przez MEDISON-WOJCIECH MAJ danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług Serwisu. Do zarejestrowania w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia (w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do MEDISON-WOJCIECH MAJ na adres: biuro@medison.info. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania usług Serwisu, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Serwisu.

8. Zmiany Regulaminu

8.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego MEDISON-WOJCIECH MAJ zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu towaru i Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

8.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż logowanie i korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Data aktualnej wersji Regulaminu:

Kielce, 18.04.2023